Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1)  Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru zobrazeného na internetovej stránke predávajúceho www.polympt.sk.

Údaje predávajúceho:

Obchodné meno: POLYMPT s.r.o.
sídlo: Hornozelenická 8 , 90028 Zálesie, Slovensko

IČO: 50222333
IČDPH: SK2120239110

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.  109986/B

Číslo účtu: IBAN SSK95 1100 0000 0029 4704 7265, SWIFT TATRSKBX

(ďalej len „predávajúci“)

Zodpovedná osoba predávajúceho a kontakt:

Mária Fodorová
tel.:+421 905 251 776

e-mail: info@polympt.sk

Predávajúci sa zaväzuje, že tovar uvedený na webových stránkach www.polympt.sk vyhovuje normám a právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky, je vybavený slovenským návodom na použitie a záručným listom (resp. daňovým dokladom, ktorý slúži ako záručný list).

 

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170

 2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Tovar predávajúceho je opísaný na internetovej stránke www.polympt.sk („ďalej len „internetová stránka“). Pri každom tovare je uvedené jeho vyobrazenie, popis, cena s DPH a dostupnosť tovaru.

Pri objednávaní tovaru cez internetovú stránku má kupujúci možnosť sa zároveň zaregistrovať. Pri registrácií si kupujúci zvolí prihlasovacie meno a heslo. Svoje údaje zadané pri registrácií a heslo si môže kupujúci po prihlásení meniť. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a so zasielaním informačných e-mailov predávajúceho. Službu zasielania informačných e-mailov predávajúceho môže kupujúci kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese info@polympt.sk alebo v profile kupujúceho na internetovej stránke.

Tovar je možné objednávať aj bez zaregistrovania sa na internetovej stránke, vyplnením požadovaných údajov na internetovej stránke. 

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Pri objednaní tovaru z internetovej stránky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, a to tak, že na internetovej stránke zaškrtne pole s názvom „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ 

Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny a pod.) oprávnený požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky elektronicky alebo písomne, resp. požadovať úhradu vopred formou predfaktúry. Ak kupujúci odmietne požadovaným spôsobom objednávku autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

Všetky objednávky potvrdené predávajúcim sú záväzné. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou e-mailom. Potvrdenie o prijatí objednávky neznamená uzatvorenie kúpnej zmluvy. Predávajúci po odoslaní tohto potvrdenia overuje dostupnosť tovaru a následne je kupujúcemu zasielané e-mailom potvrdenie objednávky. V potvrdení objednávky tovaru, ktorý nebol na sklade alebo sklade dodávateľa, predávajúci uvedie aj predpokladanú dodaciu lehotu.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007, o ochrane spotrebiteľa.

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, pokiaľ je pri ich vzniku zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú podnikateľskej činnosti podnikateľa a ak sa písomne nedohodnú obe strany inak.

3) Cena a spôsob úhrady

Kúpnu cenu možno uhradiť takto:

  • v prípade osobného odberu tovar v hotovosti alebo platobnou kartou (horný limit kúpnej ceny pri platbe hotovosťou je 5.000,00 €)
  • na dobierku v mieste predania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby
  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho

Ceny tovaru uvedené na stránkach www.polympt.sk sú platné v momente uskutočnenia objednávky. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov za dopravu a pod. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Kupujúci bude pri ukončení objednávky vyzvaný na ich odsúhlasenie.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, výrazného nárastu inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti u predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z predĺženia z čiastky po splatnosti v zákonnej výške. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a záručným listom. Pri platbe bezhotovostným prevodom bude ako variabilný symbol uvedené číslo objednávky, alebo faktúry – daňového dokladu, ak je kupujúcemu zaslaný. V prípade osobného odberu sa vystavuje daňový doklad na mieste odberu. Ten je vystavený našim partnerom, ktorý prevádzkuje výdajné miesto pre osobný odber. 

V prípade stornovania objednávky alebo jej časti zo strany predávajúceho (tovar je vypredaný) je uhradená kúpna cena (prípadne jej časť) odoslaná späť na číslo účtu, z ktorého bola poukázaná, najneskôr do 30-tich dní, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.


3) Doprava a doručenie tovaru

Dopravu na určenú adresu zabezpečuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej republiky. Na dopravu využívame služby spoločnosti Geis, ktorá má takmer 20 ročné skúsenosti s balíkovou prepravou a patrí medzi 3 najväčšie súkromné balíkové dopravné spoločnosti v ČR a SR.

Tovar, ktorý je označený "Skladom", je predávajúci povinný dodať kupujúcemu do 5 pracovných dní, bežne dodávame do 2 pracovných dní, resp. do 24 hodín, ak je objednávka prijatá do 11:00. V prípade tovaru, ktorý nie je na sklade a ani na sklade dodávateľa je termín dodania oznámený kupujúcemu v potvrdení objednávky a v tomto termíne sa mu predávajúci zaväzuje tovar aj dodať.

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné sa v takomto prípade nezvyšuje.

Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, aktuálny cenník je uvedený nižšie. Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad (resp. je doručený e-mailom) a návod na použitie výrobku. 

Po expedovaní má Váš tovar na starosti prepravca.

Cena dopravy kuriérom je 5,00 €, DOPRAVU ZADARMO ZÍSKATE PRI NÁKUPE NAD 70 €.

Cena dobierky je 1,00 €.

Cena platby bankovým prevodom / hotovosťou, kartou pri osobnom odbere: ZADARMO

Ceny sú uvedené s DPH 20%.

V prípade osobného odberu tovaru je tovar pripravený na odber v sídle predávajúceho, resp. miesta odberu, po dobu 10-tich pracovných dní od výzvy k osobnému odberu tovaru učinenej elektronicky alebo telefonicky.

 

4) Záruka

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad. Pokiaľ je kupujúci registrovaný, daňový doklad má kedykoľvek k dispozícii v elektronickej forme po prihlásení sa na internetovú stránku.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Kupujúcim – podnikateľom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom.

V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. Za vadu sa nepovažuje svetlejší odtieň farby biocídneho výrobku v porovnaní s ilustračným obrázkom na internetovej stránke. Príčinou disharmónie farby výrobku je pomaly rozkladateľné eko-potraviárske farbivo. Tento jav nemá žiaden vplyv na kvalitu biocídneho prípravku, resp. jeho účinnosti.

 

5) Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.)  v platnom znení právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci zašle predávajúcemu formulár odstúpenia od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. V odstúpení kupujúci uvedie,  že odstupuje od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie TU. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslané najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať všetok dodaný tovar späť. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Po platnom odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

Tovar, bez známok používania alebo opotrebovania či závad a najlepšie v pôvodnom obale, je kupujúci povinný poslať späť na adresu predávajúceho. V prípade, že tovar, ktorý bol kupujúcim v zákonnej lehote vrátený predávajúcemu, nesie stopy opotrebovania, používania alebo poškodenia, je predávajúci oprávnený naúčtovať kupujúcemu primeranú časť z pôvodnej kúpnej ceny (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). Predávajúci si uhradí svoje nároky z čiastky, ktorá bude kupujúcemu vrátená, a to jednostranným zarátaním.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

  • na poskytovanie služieb, pokiaľ s ich plnením bolo s jeho súhlasom započaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôle predávajúceho,
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo na jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil kupujúci ich originálny obal,
  • na dodávku novín, periodík a časopisov,
  • spočívajúcej v hre alebo lotérii.

6) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.

 

7) Reklamačný poriadok

Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu na posúdenie bezodkladne po zistení vady, musí byť čistý a s náležitými dokladmi a popisom vady, prípadne označeným miestom vady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar predávajúcemu na adresu: POLYMPT s.r.o, Hornozelenická 8 , 90028, Zálesie . Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie k tovaru). Kupujúci  uvedie číslo objednávky a taktiež presne označí druh a rozsah vád tovaru Reklamovaný tovar nie je možné zasielať predávajúcemu na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Zasielaný tovar sa odporúča poistiť. Ihneď po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Predávajúci nezodpovedá za škody vyplývajúce  z používania tovaru v rozpore s návodom na jeho použitie. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare  na internetovej stránke. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom, prípadne SMS a bude mu doručený aj reklamačný protokol. Rovnako ako pri dodaní tovaru, bude kupujúci informovaný o expedícii balíka a termíne doručenia. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa tridsaťdňová.

 

8) Ochrana osobných údajov

Objednaním tovaru na internetovej stránke alebo pri registrácií na internetovej stránke dáva kupujúci predávajúcemu súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) so spracovaním svojich osobných údajov. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovej stránke.

Predávajúci bude spracovávať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, číslo telefónu, ktoré kupujúci zadal či už pri registrácií na internetovej stránke alebo pri objednávaní tovaru na internetovej stránke, za účelom správneho doručovania tovaru, vystavenia daňového dokladu, komunikácie s kupujúcim t.j. za účelom vybavenia objednávky kupujúceho, ako aj na marketingové účely. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu určitú, do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých predávajúcemu odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na adresu sídla predávajúceho.

Predávajúci môže v zmysle § 10 ods. 3 ZOOÚ spracúvať osobné údaje bez súhlasu kupujúceho, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že poskytnutie osobných údajov na marketingové účely je dobrovoľné.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

 

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

b) identifikačné údaje predávajúceho; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZOOÚ,

c) účel spracúvania osobných údajov,

d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZOOÚ a

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

- preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná; oprávnená osoba je povinná takejto žiadosti dotknutej osoby bez zbytočného odkladu vyhovieť,
- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu dotknutej osoby podľa § 11 ZOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúcemu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.

Ak kupujúci uplatní svoje právo:

a) písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa ZOOÚ; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

9) Informácia o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporu

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť kupujúceho odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu príslušnému subjektu, ktorých zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.

Návrh musí obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

b) presné označenie predávajúceho,

c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný,

f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e).

K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zák. č. 391/2015 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva hospodárstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=S .

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchodný predaj cez e-shop sú platné od 1.9.2017. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky. V prípade zmeny, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu potvrdenia objednávky predávajúcim.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.