POLY PROFI forte profesionálna dezinfekcia

Značka: POLYMPT
od 25,90 € od 21,58 € bez DPH

Zvoľte variant

Profesionálna polymérová dezinfekcia a likvidácia plesní

 

Detailné informácie

1 l
Skladom
25,90 €
21,58 € bez DPH
5 l
Skladom
123,34 €
102,78 € bez DPH
10 l
Skladom
233,30 €
194,42 € bez DPH
25 l
Skladom
520 €
433,33 € bez DPH

Podrobný popis

Testované EÚ certifikovaným laboratóriom proti koronavírusu podľa najaktuálnejšej normy z roku 2020 (EN 14476+A2:2020)

Profesionálna polymérová bezchórová dezinfekcia II. generácie a likvidácia plesní 

POLYMPT® PROFI forte je koncentrovaný, tekutý dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých umývateľných plôch a povrchov, vybavenia v zdravotníckych zariadeniach (aj za prítomnosti pacientov), v potravinárstveverejnom stravovaní, poľnohospodárstve, živočíšnej výrobe a mäsospracovateľských závodoch, v prostriedkoch hromadnej dopravy, verejných priestorov, pieskovísk a iných zariadení. Je účinnou veterinárnou dezinfekciou – priestory pre chov zvierat. Používa sa aj na dezinfekciu vzduchotechniky a klimatizácie. Je vhodný pre všetky vode odolné a umývateľné povrchy a predmety, odpadové nádoby, sudy, kontajnery – ošetrené povrchy nemenia farbu, vlastnosti, ani nie sú inak narušené. 

Vlastnosti

Šetrný ku životnému prostrediu, nepoškodzuje žiadne materiály – je nekorozívny, nebieli. Bezpečne ošetrí všetky povrchy a materiály - nerez, kovy, kameň, obklady, plasty, PVC, drevo, guma, sklo, textílie, kožu, koženku a ostatné. Neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žiadne prchavé ani leptavé látky. Je nehorľavý, pH neutrálny. Jednoduchá manipulácia a skladovanie. Ošetrením vznikne na povrchu polymérová vrstva, ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu pred mikroorganizmami.

Účinky 

Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má G+ a G- baktericídne (S. aureus, P. aeruginosa, P. hauseri (vulgaris), E. hirae, E. coli, S. uberis podľa EN 1276:219 a EN 1656:2009 - 1 min, virucídne (obalené vírusy podľa EN 14476+A2:2020 - 15 min a EN 13610:2003 - 15 min), fungicídne (C. albicans - 10 min, A. niger/ brasiliensis - 15 min podľa EN 1650:2019), sporicídne (C. difficile a B. subtilis podľa EN 13704:2018) účinky. Veľmi účinne odstraňuje zápach.

Použitie

Aplikujte klasickým spôsobom - nanášaním handrou, kefkou, mopom, prístrojom tvoriacim hmlu, umytím alebo ponorením. Priestory po aplikácii nie je potrebné vetrať. Povrch bezprostredne po ošetrení neomývajte. Polymérovú vrstvu je možné odstrániť opláchnutím vodou po uplynutí predpísanej doby. Teplota vody neovplyvňuje účinok prostriedku. Vhodný k strojovej aj ručnej dezinfekcii

Dávkovanie

Koncentrácia

Pomer POLYMPT® PROFI forte/voda

Účel - Účinnosť - Čas potrebný pre biocídny účinok

0,5 %

5 ml / 1 L

Každodenné preventívne upratovanie a dezinfekcia povrchov. Likvidácia baktérií (3 min), kvasiniek (30 min), spór (15 min)                                                     

2,5 %

25 ml / 1 L

Dezinfekcia a likvidácia baktérií (1 min), kvasiniek (10 min) a plesní (60 min), obalených vírusov (30 min), spór (15 min)

5 %

50 ml / 1 L

Dezinfikuje a likviduje baktérie (1 min), kvasinky (10 min), plesne (15 min), obalené vírusy (15 min), spóry (10 min) - ložiská a zhluky nákaz

Výrobok je určený len na profesionálne použitie.


Dezinfekčný prostriedok používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Všetky naše dezinfekčné prostriedky sú registrované biocídy, certifikované Centrom pre chemické látky a prípravky SR, vedené v registri biocídov: https://www.ccsp.sk/databio/newindex.htm. Sú evidované na Národnom toxikologickom a informačnom centre, sú testované podľa normy ISO 17025.Spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu a dovoz na trh Slovenskej republiky. K dispozícií je list hlavného hygienika SR, tu

ExclamationMarkRyba

Pozor. Obsahuje: poly(hexametylénguanid) hydrochlorid,<5 % neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy, Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 1,2 g/100 g.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Registračné číslo CCHLP: bio/3826/D/20/CCHLP


 

Dodatočné parametre

Kategória: Polymérové čistiace a dezinfekčné prostriedky
Určenie: Bezchlórová prevencia a likvidácia plesní, Profesionálna polymérová dezinfekcia, Sanitácia studní
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.