Značka: POLYMPT

HAND sanitizer Dezinfekčný gél na ruky

Neohodnotené

Antibakteriálny gél na ruky s príjemnou vôňou

Kategória: Dezinfekcia rúk

Zvoľte variant

50 ml
Skladom
2,35 €
1,96 € bez DPH
200 ml
Skladom
3,80 €
3,17 € bez DPH
0,5 l
Skladom
7,60 €
6,33 € bez DPH
1 l
Skladom
10,80 €
9 € bez DPH
5 l
Skladom
49 €
40,83 € bez DPH
10 l
Skladom
93 €
77,50 € bez DPH
Antibakteriálny dezinfekčný gél na ruky - kvapalný prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk s baktericídnou účinnosťou, s príjemnou vôňou citrónovej trávy. Dezinfekčný gél na ruky sa používa neriedený, vtiera sa do suchých rúk, neoplachuje sa vodou. 

Hygienická dezinfekcia rúk
5 ml prípravku vtierať jednu minútu do suchých rúk až k zápästiu.
 

Horľavina

Pozor. H226 Horľavá kvapalina a pary. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.