Značka: POLYMPT

MPT DISH CLEANER prostriedok na umývanie riadu

Neohodnotené

Vysoko koncentrovaný prípravok na umývanie riadu

Kategória: Domácnosť

Zvoľte variant

0,5 l
Skladom
2,50 €
2,08 € bez DPH
1 l
Skladom
4,20 €
3,50 € bez DPH
5 l
Skladom
14 €
11,67 € bez DPH
10 l
Skladom
25 €
20,83 € bez DPH

Vysoko koncentrovaný prípravok na umývanie riadu so sviežou vôňou limetky, s obsahom glycerínu a s d-panthenolom pre ochranu pokožky. Pohlcuje nepríjemné pachy kuchyne a zanecháva riady lesklé.

Návod na použitie: Do 5 l vody pridáme 1 až 2 polievkové lyžice prípravku (8 až 16 ml).

 


Pozor

Pozor. Obsahuje: Sodná soľ ethoxysulfátu mastného alkoholu (Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts), Sodium-dodecyl-benzensulfonát. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P280 Noste ochranné okuliare. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.