Značka: POLYMPT

MPT WC GEL

Neohodnotené
2,80 € 2,33 € bez DPH
Skladom

Čistiaci prostriedok na toaletné misy, pisoáre a inú sanitárnu keramiku.

Kategória: Domácnosť
Obsah: 750 ml

Kyslý čistiaci prostriedok na toaletné misy, pisoáre a inú sanitárnu keramiku. Účinne odstraňuje hrdzu, vodný a močový kameň, plesne a iné nečistoty. Pôsobí nad aj pod vodnou hladinou. Toalety a pisoáre udržuje čisté a bez usadenín. Zanecháva žiarivý lesk a sviežu vôňu.

 


Pozor

Pozor. Obsahuje: kyselina mravčia, <5 % neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy, 5-15% kyselina mravčia, farbivo, Limonene. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné okuliare. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.